TIN TỨC


  • CÁCH HỌC TRÊN WEB tourre.vn
  • CÁCH HỌC TRÊN WEB tourre.vn
  • Học nghiệp vụ hdv thực tập phụ tour hướng dẫn viên và quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, khách sạn, nhà hàng: sale, điều hành, văn phòng tour. Nơi cung cấp tài liệu sưu tầm về nghiệp vụ, tuyến điểm, hoạt náo của Thầy Quốc Tuấn Già Làng Việt.